Ditokelo le Boikarabello ba Bankakarolo ka Sesotho

Molao wa Ditokelo le Boikarabelo ba Monka-karolo

Bili ya Ditokelo le Boikarabello tsa Monkakarolo e qadile e ngotswe ka Senyesemane ka 2003. E ile ya lekolwa botjha ka 2007. E fetoletswe dipuong tse mmalwa, jwalo ka ha di thathamisitswe ka tlase mona. Haeba o lakatsa ho nka karolo phuputsong ya Diteko tsa Vaksine ya HIV (HIV Vaccine Trials Network (HVTN), o tla fuwa khopi ya tokomane ena ka e nngwe ya dipuo tsena, ho ipapisitswe le kgetho ya hao. Mantswe a tokomane eo o e fumanang a ka fapana hanyane le mantswe a ka tlase mona.

The Participants' Bill of Rights and Responbilities are available in the following languages:
Afrikaans | Bemba | ChichewaEnglish | Nyanja | SepediSetswana | ShonaSpanish | Swahili | TsongaXhosa | Zulu | French | Portuguese

Ditokelo

Jwaloka monka-karolo patlisisong ya HVTN, o na le tokelo:

 • Ya ho fumana lesedi kaofela le tsejwang, ho kenyeletswa le dikotsi le melemo e ka bang teng ka ho nka karolo patlisisong, lesedi lena le fanwe ka tsela eo o e utlwisisang. O tla bolellwa ka lesedi lefe kapa lefe le letjha le ithutwang nakong ya patlisiso.
 • Ho hana ho kena patlisisong kapa ho etsa qeto ya ho tswa patlisisong ka nako efe kapa efe. Hape o ka hana ho kena dipatlisisong dife kapa dife tsa tshalo-morao tseo o di boleletsweng. O ke ke wa lahlehelwa ke ditokelo dife kapa dife tse boletsweng tokomaneng ena haeba o hana ho kena patlisisong kapa o tswa patlisisong
 • Tikoloho e se nang kgethollo. Dikgetho tsa hao tsa botho, makgabane, ditumelo, le ditaba tsa setso di tla hlomphuwa ke batho ba tsamaisanang patlisiso ena.
 • Ho romelwa ditshebeletsong tse fumanehang tsa keletso le tshehetso ditabeng tse amanang le thibelo ya HIV.
 • Ho romelwa ditshebeletsong tse fumanehang tsa keletso, tshehetso, bongaka, le kalafo bakeng sa malwetse ao o bang le ona nakong ya patlisiso, ho kenyeletswa le HIV.
 • Thuso ya ho rarolla mathata a amanang le batho ba bang le/kapa kgethollo. Ka tumello ya hao, re tla buisana le batho bao o kopang hore re iteanye le bona ho ba hlalosetsa ho nka karolo ha hao patlisisong.
 • Kalafo bakeng sa ditemalo mmeleng, haeba di ka hlaha, bakeng sa temalo efe kapa efe e amanang le dihlahiswa kapa mekgwa-tshebetso ya patlisiso empa e seng ka lebaka lefe kapa lefe le leng, ho ya ka tekanyo e hlalositsweng foromong ena ya tumello ya patlisiso. Ho na le tjhelete e lefellang kalafo bakeng sa ditemalo tsena. Sehlopha se hlahlobang ditaba tsa polokelo mabapi le patlisiso se etsa qeto mabapi le haeba ditemalo di amana le patlisiso. O ka nna wa kopa hore qeto e hlahlojwe hape haeba o sa dumellane le yona. Mabakeng a mang, ha ho na tjhelete e lekaneng ya ho lefella kalafo kaofela. Dihlopha tse amehang patlisisong di tla batla tjhelete e eketsehileng e hlokahalang, empa di ke ke tsa fana ka tiisetso ya sena. Moifo wa hao wa patlisiso o tla fana ka lesedi le eketsehileng tabeng ena mme o tla araba dipotso dife kapa dife tseo o ka bang le tsona kapa ho o teanya le motho ya tshwanelehang ka ho fetisisa ho araba dipotso tsa hao.
 • Tlhahlobo e sa lefellweng le e nepahetseng bakeng sa tshwaetso ya HIV nakong ya patlisiso. Haeba, qetellong ya patlisiso, tlhahlobo e bontsha hore o na le tshwaetso ya HIV e bakilweng ke ente ya patlisiso empa e se tshwaetso ya HIV, o tla fuwa tlhahlobo ya tshalo-morao tliniking ya patlisiso ho fihlela tlhahlobo e bontshang hore ha o na tshwaetso.
 • Thuso ho fihlella boikarabelo ba patlisiso. Lethathama la dintho tse fumanehang bakeng sa hao le tla fanwa setsheng sa lona la patlisiso.
 • Lekunutu. Dipuisano le direkoto tsa hao le ho nka karolo patlisisong ena di tla arolelanwa batho ba bang feela haeba ho hlokahala ho tsamaisa patlisiso, kapa haeba di hlokwa ke molao. Sheba foromo ya patlisiso ya hao ya setsheng ya tumello e bontshang kutlwisiso bakeng sa lesedi le eketsehileng.                                                               
 • Ho fuwa karete ya boitsebahatso ya patlisiso e bontshang hore o kene patlisisong. Karete ena ya boikgethelo e tla kenyeletsa nomoro ya founu le/kapa aterese ya motho ya ka fanang ka lesedi le eketsehileng.
 • Ho boloka ditokelo tsa hao tsa molao. Jwaloka monka-karolo phuputsong, ha o qhelele thoko ditokelo dife kapa dife tsa hao.
 • O tla bolellwa hore na e be o ile wa fuwa placebo kapa ente ha patlisiso e fela, kapa haeba ho hlokahala ho ya ka bongaka.
 • Ho fuwa lesedi le letjha mabapi le kgatelopele ya dipatlisiso, ho bolellwa hore na diphetho tsa patlisiso di tla fumaneha neng, le ho bolellwa ka moo o ka tsebang diphetho tsena.

Boikarabelo

Jwaloka monka-karolo patlisisong ya HVTN, o na le boikarabelo:

 • Ho hlahloba hape le wena le ho bona hore o utlwisisa dintho tsohle tseo o di fuweng, ho kenyeletswa le ditokomane tsa tumello e bontshang kutlwisiso. Ho botsa tlhaloso bakeng sa lesedi lefe kapa lefe leo o sa le utlwisiseng pele o dumela ho nka karolo patlisisong. Hape o ka botsa dipotso ka nako efe kapa efe nakong ya patlisiso.
 • Ho etsa qeto e bontshang kutlwisiso mabapi le hore na e be o tla nka karolo patlisisong ena ka mora ho nahana ka dikotsi le melemo. Ho bohlokwa ho tseba hore na e be patlisiso ena e mabapi le eng. Moifo o tla o thusa ka sena. Haeba ho tla o thusa ho etsa qeto, ho buisana le batho bao o ba tshepang le bao o ba hlomphang mabapi le ho kena patlisisong ena ke tokelo ya hao.
 • Bolella moifo kapele kamoo ho ka kgonehang haeba o kgethollwa le/kapa o utlwiswa bohloko ke batho ba bang mme o nahana hore ho amana le ho nka karolo patlisisong.
 • O se fane ka madi kapa ho fana ka ditho tsa mmele kapa mekedikedi e meng ya mmele nakong ya patlisiso.
 • Ho etsa tlhahlobo ya hao ya HIV feela setsheng sa patlisiso ha feela patlisiso e tswela pele. Bolella moifo wa patlisiso haeba o lokela ho hlahlojwa sebakeng se seng.
 • Haeba o na le kgonahalo ya hore o ime, qoba ho ima nakong ya patlisiso ka ho sebedisa mekgwa e atlehang ya taolo ya pelehi. Moifo o tla hlahloba le wena mekgwa e atlehang ya ho laola pelehi.
 • Boloka dinako tse hlophisitsweng tsa diketelo tsa hao tsa patlisiso. Bolella moifo kapele kamoo ho ka kgonehang ka teng haeba ho hlokahala hore ho fetolwe nako e hlophisitsweng ya ketelo ya patlisiso.
 • Hlompha moifo wa patlisiso.
 • Boloka lekunutu mabapi le ho nka karolo ha batho ba bang patlisisong.
 • Neha moifo wa patlisiso lesedi le feletseng le le nepahetseng mabapi le patlisiso. Bolella moifo wa patlisiso diphetoho dife kapa dife mabapi le lesedi la hao la boiteanyo kapa lesedi mabapi le bophelo ba hao.
 • Latela ditaelo tsa moifo wa patlisiso haholo kamoo o ka kgonang ka teng. Sebedisana le moifo wa patlisiso ho hlokomela bophelo ba hao le polokelo nakong ya phuputso.
 • Bolella moifo wa patlisiso kapele kamoo o ka kgonang ka teng haeba o hloleha kapa haeba o etsa qeto ya ho kgaotsa ho nka karolo patlisisong.