AmaLungelo aBathathi-nxaxheba noXanduva lwabo ngesiXhosa

Amalungelo nezibophelelo zomthathi-nxaxheba

UMqulu wamaLungelo waBathath’inxaxheba noXanduva wabhalwa okokuqala ngesiNgesi ngowama-2003. Uguqulelwe kwiilwimi ngeelwimi, njengoko zidweliswe ngezantsi. Ukuba ugqiba ukuba uthathe inxaxheba kuphononongo lweNethwekhi yoLingo loGonyo lwe-HIV (HVTN), uza kunikwa ikopi yolu xwebhu ebhalwe ngolunye lwezi lwimi, kuxhomekeke ukuba ukhethe oluphi na. Indlela olubhalwe ngayo uxwebhu oza kulufumana ingohluka kancinci kule ndlela ibhalwe ngezantsi.

The Participants' Bill of Rights and Responbilities are available in the following languages:
 Afrikaans | Bemba | ChichewaEnglish | Nyanja | SepediSetswana | ShonaSotho | Spanish | Swahili | TsongaZulu | French | Portuguese

Amalungelo

Njengomthathi-nxaxheba kuphando lwe-HVTN, unelungelo:

 • Lokufumana lonke ulwazi, kuquka neengozi ezinokuthi zibe kho kunye neenzuzo zokuthatha inxaxheba kolu phando, olunikezelwa ngendlela eyenza ukuba uqonde. Uza kukwaziswa malunga nolwazi olutsha olufundwe ngethuba lolu phando.
 • Lokwala ukungenela uphando okanye ugqibe ekubeni urhoxe kulo ngalo naliphi na ixesha. Unakho nokwala ukungenela uphando olulandelayo oza kuthi uxelelwe ngalo. Awuyi kulahlekelwa ngamalungelo akho abekwe kolu xwebhu ukuba uthe wala ukungenela uphando okanye ugqibe ekubeni urhoxe kulo.
 • Lokufumana indawo engenalucalulo kuphando. Ukuzikhethela kwakho, iinkolelo, amalungelo, kunye nemeko yenkcubeko ziya kuthi zihlonitshwe ngabantu abaqhuba uphando.
 • Ukuthunyelwa kwiinkonzo zeengcebiso nenkxaso zemiba ephathelene nophando lokuthintelwa kwe-HIV.
 • Ukuthunyelwa kwiinkonzo ezikhoyo zeengcebiso, ezenkxaso, ezamayeza nezonyango xa uthe wagula ngethuba ukolu phando, kuquka ne-HIV.
 • Uncedo lokulamla iingxaki okanye ucalulo oluphathelene nolu phando. Ngemvume yakho, singathetha nabantu obacelileyo ukuba baqhagamshelane nathi ukubacacisela ngaphezulu malunga nenxhaxheba yakho kolu phando.
 • Unyango kumenzakalo ngokwasemzimbeni, ukuba uthe wakho, kuwo nawuphi na umenzakalo ophathelene neziphumo zolu phando okanye iinkqubo ezingezizizo ezinye izizathu, ngokomyinge ochaziweyo kwifomu yesivumelwano. Kukho izibonelelo zemali yokuhlawulela unyango lwalo menzakalo. Iqela elihlola imiba yokhuselo kolu phando lilo eliqwalasela unxulumano ngale miba. Unakho ukucela ukuba isigqibo sakho siphinde sihlolwe ukuba awuvumelani nale miba. Kwezinye iimeko, ezi zibonelelo zisenokunganeli ukuhlawulela lonke unyango. Amaqela achaphazelekayo kolu phando aza kufuna izibonelelo ezingaphezulu zemali xa oko kuyimfuneko, kodwa oko akunakuqinisekiswa. Abasebenzi bophando baya kukunika ulwazi olungaphezulu malunga nalo mba, ze baphendule nayiphi na imibuzo onokuthi ube nayo, okanye bakuqhagamshelanise nomntu oqinisekisiweyo ukuba aphendule imibuzo yakho. 
 • Uhlolo lwasimahla nokuchanekileyo losuleleko lwe-HIV ngethuba lophando. Ukuba, ekupheleni kophando, ufunyenwe une-HIV ebangelwe luthintelo koluphando, hayi usuleleko yi-HIV, ungafumana uhlolo olulandelayo kwikliniki yophando de uhlolo lubonise ukungabikho kwayo.
 • Uncedo ekumelaneni neembophelelo zoluphando. Uluhlu lwezinto onokuzifumana luya kunikezelwa kwindawo yophando.
 • Ubumfihlelo. Unxibelelwano namarekhodi malunga nawe kunye nenxaxheba yakho kolu phando kuya kwabelwana ngazo kuphela xa kuyimfuneko yokuqhuba uphando, okanye xa kudingwa ngumthetho. Jonga ifomu yakho yendawo yophando ukufumana ulwazi oluthe vetshe.
 • Nikwa ikhadi lokuzichaza elibonakalisa ukuba ukolu phando.  Eli khadi lingesosinyanzelo liza kubandakanya inamba yefowuni/okanye idilesi yomntu onokunikezela ngolwazi oluthe vetshe.
 • Gcina amalungelo akho omthetho. Njengomthathi-nxaxheba kolu phando, awuphulukani nawo nawaphi na amalungelo akho.
 • Yaziswa ukuba ufumana i-placebo na okanye isithintelo xa kuphela uphando, okanye xa kuyimfuneko yezonyango.
 • Yaziswa ngenkqubela-phambili yolu phando, xelelwa ukuba iziphumo zophando zingafumaneka nini na, waziswe ngendlela yokufunda ngeziphumo.

 

Iimbophelelo

Njengomthathi-nxaxheba kuphando lwe-HVTN, unezi mbophelelo zilandelayo:

 • Ukuhlola kwakhona nokubonakalisa ukuqonda lonke ulwazi nezinto ozinikiweyo, kuquka namaxwebhu esivumelwano. Cela iingcaciso malunga nalo naluphi ulwazi ongaluqondiyo phambi kokuba uvume ukuthabatha inxaxheba kolu phando. Unakho nokubuza imibuzo ngalo naliphi na ixesha ngethuba lolu phando.
 • Thabatha isigqibo malunga nokuba uthabathe inxaxheba kusini na kolu phando emva kokuba ujonge iingozi kwaneeenzuzo ezinokuthi zibe khona. Kubalulekile ukwazi ukuba uphando lungantoni na. Abasebenzi kulo baya kukunceda malunga noku. Ukuba kuluncedo kuw eukuba uthabathe isigqibo, thetha nabantu obathembayo nobahlonelayo malunga nokuthabatha kwakho inxaxheba kolu phando.
 • Xelela abasebenzi bolu phando kwamsinyane kangangoko ukuba ufumana ucalulo okanye ukwenzakala ngokwasekuhlaleni, ocinga ukuba kuphathelene nokuthabatha kwakho inxaxheba.
 • Musa ukunikezela ngegazi okanye unikezele ngamalungu omzimba okanye naluphi ulwelo lwegazi ngethuba lolu phando.
 • Hlolelwa i-HIV kuphela kwindawo yophando kangangongokuba lusaqhuba uphando olo. Thetha nabasebenzi bolu phando ukuba uxilongwa kwenye indawo.
 • Ukuba uyakwazi ukukhulelwa, kuthintele ukukhulelwa ngethuba lolu phando ngokuthi usebenzise iindlela zokulawula ukubeleka. Abasebenzi baya kuthi bahlole kwakhona iindlela zokulawula ukubeleka kunye nawe.
 • Gcina amadinga akho ophando. Xelela abasebenzi kolu phando kamsinyane kangangoko ukuba udinga ukwenza amadinga angamanye.
 • Baphathe ngentlonelo abasebenzi kolu phando.
 • Kuthabathe njengemfihlelo ukuathabatha kwabanye inxaxheba kolu phando.
 • Nika abasebenzi kolu phando ulwazi olupheleleyo noluchanekileyo. Chazela abasebenzi kolu phando malunga nalo naluphi na utshintsho kulwazi ngenkcukacha zakho zoqhagamshelwano okanye impilo.  
 • Landela imiyalelo yolu phando kangangoko unakho. Sebenzisana nabasebenzi bolu phando ukugcina  impilo nokhuselo lwakho ngethuba lolu phando.
 • Chazela abasebenzi bolu phando kamsinyane kangangoko ukuba awukwazi ukuqhubeka okanye ugqibe ekubeni urhoxe ekuthabatheni inxaxheba kolu phando