Amalungelo Nezibopho Zababambiqhaza ngesiZulu

UMqulu Wamalungelo Nezibopho Zomuntu Obambe Iqhaza

UMthetho-sivivinywa Wamalungelo Nezibopho Zababambiqhaza ekuqaleni wabhalwa ngesiNgisi ngo-2003. Wabuyekezwa ngo-2007. Usuhunyushelwe ezilimini eziningana, ezibalwe ngezansi. Uma unquma ukubamba iqhaza ocwaningweni lwe-HIV Vaccine Trials Network (i-HVTN), uzonikezwa ikhophi yale ncwadi ngolunye lwalezi zilimi, kuye ngokuthi ukhetha luphi. Amagama asencwadini oyitholayo angase ahluke kancane emagameni abhalwe ngezansi.

The Participants' Bill of Rights and Responbilities are available in the following languages:
Afrikaans | Bemba | ChichewaEnglish | Nyanja | SepediSetswana | ShonaSotho | Spanish | Swahili | TsongaXhosa | French | Portuguese

Amalungelo

Njengomuntu obamba iqhaza ocwaningweni lwe-HVTN, unelungelo:

 • Lokuba konke ukwaziswa okwaziwayo, kuhlanganisa nezingozi nezinzuzo okungaba khona, kokubamba iqhaza ocwaningweni, ukunikezwe nganoma iyiphi indlela ongayiqonda. Uzokwaziswa nganoma yikuphi ukwaziswa okusha okutholakala phakathi nalolu cwaningo.
 • Lokunqaba ukujoyina ucwaningo noma ukunquma ukushiya ucwaningo nganoma yisiphi isikhathi. Ungase futhi unqabe ukujoyina noma yiluphi ucwaningo lokulandelela otshelwa ngalo. Ngeke ulahlekelwe yinoma yiliphi kumalungelo akho okubhekiselwe kuwo kule ncwadi uma unqaba ukujoyina ucwaningo noma ulushiya ucwaningo.
 • Indawo yocwaningo engenalo ubandlululo. Izinto ozikhethayo wena siqu, izindinganiso, izinkolelo, nesiko lakho kuzohlonishwa ngabantu abaqhuba ucwaningo.
 • Lokudluliselwa kokuthola ukwelulekwa okutholakalayo namasevisi okusekela ngezinto ezihlobene nocwaningo nokuvinjwa kwe-HIV.
 •  Lokudluliselwa kokuthola ukwelulekwa okutholakalayo, ukusekela, ezokwelapha, namasevisi okwelashwa ngenxa yokugula okuthola phakathi nocwaningo, kuhlanganisa i-HIV.
 • Lokusizwa ekuxazululeni izinkinga zezenhlalo ezihlobene nocwaningo kanye/noma ukubandlululwa. Ngemvume yakho, singaxoxa nabantu osicela ukuba sibathinte ukuze sichaze okwengeziwe ngokubamba kwakho iqhaza kulolu cwaningo.
 • Ukwelashwa kokulimala emzimbeni, uma kungase kube khona, nganoma yikuphi ukulimala okungase kuhlobane nemikhiqizo yocwaningo noma izinqubo, kunanoma iyiphi enye imbangela, ngezinga elichazwe kuleli fomu lokuvuma locwaningo. Kunezimali zokukhokhela ukwelashwa kwalokhu kulimala. Iqembu elibukeza izindaba zokuphepha zocwaningo lihlola ukuhlobana kwezenzakalo. Ungenza ukuba isinqumo sibukezwe uma ungavumi. Kwezinye izimo, izimali zingase zinganeli ukukhokhela ukwelashwa okuphelele. Amaqembu ahileleke ocwaningweni azofuna izimali ezengeziwe uma kudingeka, kodwa awanakuziqinisekisa. Izisebenzi zakho zocwaningo zizohlinzeka ukwaziswa okwengeziwekule ndaba futhi zizophendula noma yimiphi imibuzo ongase ube nayo noma zikuxhumanise nomuntu ofaneleka kakhulu ukuphendula imibuzo yakho.
 • Lokuthola ukuhlolwa kokungenwa yi-HIV kwamahhala nokunembile phakathi nocwaningo. Uma, ekupheleni kocwaningo, uba nemiphumela yokuhlolwa ebonisa ukuthi une-HIV ebangelwe umuthi wokugoma wocwaningo futhi hhayi wukungenwa yi-HIV, ungathola ukuhlolwa kokulandelela emtholampio wocwaningo kuze kube yilapho imiphumela yokuhlolwa ibonisa ukuthi akanayo.
 • Lokusizwa ukuba uhlangabezane nezibopho zocwaningo. Uhlu lwezinto okwaziyo ukuzithola luzonikezwa yisikhungo sakho socwaningo.
 • Ukugcinwa kwemfihlo. Ukuxhumana nawe kanye namarekhodi amayelana nawe kanye nokubamba kwakho iqhaza ocwaningweni kuyokwabelanwa ngakho kuphela lapho kudingeka ukuze kuqhutshwe ucwaningo, noma njengoba kudingwa ngumthetho. Bheka ifomu lokuvuma okusekelwe olwazini lwesikhungo sakho ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe.
 • Lokunikwa ikhadi elichaza ngocwaningo elibonisa ukuthi usocwaningweni. Leli khadi olithola uma uthanda lizohlanganisa nenombolo yocingo kanye/noma ikheli lomuntu ongase anikeze ukwaziswa okwengeziwe.
 • Lokulondoloza amalungelo akho angokomthetho. Njengomuntu obamba iqhaza esivivinyweni, awudeli noma yiliphi kumalungelo akho.
 • Lokutshelwa ukuthi uthole i-placebo noma umuthi wokugoma yini lapho ucwaningo luphela, noma lapho kudingeka ngokwezokwelapha.
 • Lokunikwa ukwaziswa okusha ngentuthuko yocwaningo, utshelwe ukuthi imiphumela yocwaningo ingase itholakale nini, futhi utshelwe indlela yokuthola imiphumela.

Izibopho

Njengomuntu obamba iqhaza ocwaningweni lwe-HVTN, unesibopho:

 • Sokubukeza futhi ubonise ukuqonda zonke izinto onikwa zona, kufaka nezincwadi zokuvuma okusekelwe olwazini. Cela ukuba uchazelwe nganoma yikuphi ukwaziswa ongakuqondi ngaphambi kokuba uvume ukubamba iqhaza ocwaningweni. Futhi ungabuza imibuzo nganoma yisiphi isikhathi phakathi nocwaningo.
 • Sokwenza isinqumo esisekelwe olwazini ngokuthi ulibambe yini iqhaza kulolu cwaningo ngemva ngokuhlola izingozi nezinzuzo. Kubalulekile ukwazi ukuthi lolu cwaningo lumayelana nani. Izisebenzi zizokusiza kulokhu. Uma kukusiza ukuba wenze isinqumo, xoxa nabantu obathembayo nobahloniphayo ngokuthi ukujoyina lolu cwaningo kulungile yini kuwe.
 • Sokutshela izisebenzi zocwaningo ngokushesha ngangokunokwenzeka uma ubandlululwa kanye/noma ulinyazwa ngokwezenhlalo ocabanga ukuthi kungenzeka kuhlobene nokubamba kwakho iqhaza esivivinyweni.
 • Sokunganikeli ngegazi noma ngezitho noma olunye uketshezi lomzimba phakathi nocwaningo.
 • Sokuba ukuhlolwa kwakho kwe-HIV kwenziwe kuphela esikhungweni socwaningo uma nje lolu cwaningo lusaqhubeka. Xoxa nezisebenzi zocwaningo uma kudingeka uhlolwe kwenye indawo.
 • Uma ungase ukhulelwe, gwema ukukhulelwa phakathi nocwaningo ngokusebenzisa izindlela zokuvimba inzalo eziphumelelayo. Izisebenzi zizobukeza nawe izindlela zokuvimba inzalo eziphumelelayo.
 • Gcina izikhathi zakho ezimisiwe zocwaningo. Tshela izisebenzi zocwaningo ngokushesha ngangokunokwenzeka uma udinga ukushintsha isikhathi sakho esimisiwe.
 • Phatha izisebenzi zocwaningo ngenhlonipho
 • Kugcine kuyimfihlo ukubamba iqhaza kwabanye ocwaningweni.
 • Nika izisebenzi zocwaningo ukwaziswa okuhlobene nocwaningo okuphelele nokunembile. Tshela izisebenzi zocwaningo nganoma yiluphi ushintsho ekwazisweni kokuxhumana nawe noma ukwaziswa kwempilo.
 • Landela iziyalezo zezisebenzi zocwaningo kangangokusemandleni akho. Sebenza ndawonye nezisebenzi zocwaningo ukuze kulondolozwe impilo yakho nokuphepha phakathi nesivivinyo.
 • Tshela izisebenzi zocwaningo ngokushesha ngangokunokwenzeka uma uhluleka ukuqhubeka noma uma unquma ukuma ekubambeni kwakho iqhaza ocwaningweni.