Ditokelo le Maikarabelo a Bakgathatema ka Sepedi

Molaokakanywa wa Ditokelo le Maikarabelo a Mokgathatema ka setlogo o be o ngwetšwe ka Seisimane ka 2003. O fetošitšwe gape ka 2007. O fetoletšwe go dipolelo tše mmalwa, bjale ka ge di laeditšwe lenaneong ka tlase. Ge o ka tšea sephetho sa go kgatha tema go nyakišišo ya Kgokaganyo ya Diteko tša Kenti ya HIV (HVTN), o tla fiwa khophi ya tokumente ye ka ye nngwe ya dipolelo tše, go ya ka kgetho ya gago. Mantšu ao a lego mo tokumenteng yeo o tla e amogelago, a ka no fapana ga nnyane le mantšu ao a lego ka mo tlase.

The Participants' Bill of Rights and Responbilities are available in the following languages:
Afrikaans | Bemba | ChichewaEnglish | NyanjaSetswana | ShonaSotho | Swahili | TsongaSpanish | Xhosa | Zulu | French | Portuguese

Ditokelo

Bjale ka mokgatha tema mo nyakišišong ya HVTN, o na le tokelo ya go:

 • Ba le tshedimošo ka botlalo yeo e tsebjago, go akaretšwa dikotsi tšeo di ka bago gona le dikholego tša go kgatha tema, gomme o di fiwa ka tsela yeo e lego gore o ka kgona go e kwešiša. O tla botšwa ka ga tshedimošo efe goba efe e mpsha yeo go ithutilwego ka yona ge nyakišišo e dutše e tšwela pele.
 • Gana go kgatha tema go thuto ya nyakišišo goba wa tšea sephetho sa go tlogela thuto ya nyakišišo nako efe goba efe. Gape o ka nna wa gana go kgatha tema go dithuto tša dinyakišišo dife goba dife tša tatelo morago tšeo o ka botšwago ka tšona. O ka se lobe ditokelo dife goba dife tšeo go bolelwago ka ga tšona mo tokumenteng ye ge o ka gana go kgatha tema go thuto ya nyakišišo goba wa tlogela
 • Tikologo ya thuto ya nyakišišo yeo e se nago kgethololo. Dikgetho tša gago boitshwaro, ditumelo, le ditšo di tla hlompshwa ke batho bao ba sepetšago nyakišišo.
 • Tšhupetšo go ditirelo tše hwetšagalago tša thekgo le go fana ka maele ka mabaka ao a sepelelanago le nyakišišo le thibelo ya HIV.
 • Tšhupetšo go ditirelo tše hwetšagalago tša thekgo, go fana ka maele, tša kalafo le phekolo bakeng sa malwetši ao o ka bago le ona mo nakong ya nyakišišo, go akaretšwa le yona HIV.
 • Thušo mabapi le tharollo ya mathata a kgwerano ao a sepelelanago le nyakišišo le/goba kgethololo. Ka tumelelo ya gago, re ka kgona go boledišama le batho bao o re kgopelago gore re ikgokaganye le bona mabapi le go kgatha tema ga gago mo nyakišišong.
 • Phekolo bakeng sa dikgobalo, ge di ka diragala, bakeng sa dikgobalo dife goba dife tšeo di sepelelanago le ditšweletšwa tša thuto ya nyakišišo goba ditiragalo go sa akaretšwe sehlodi sefe goba sefe se sengwe, go fihla go bogolo bjo bo hlalositšwego mo foromong ya tumelelo ya nyakišišo. Go na le ditšhelete tša go lefelela phekolo ya dikgobalo tše. Sehlopha seo se lebelelago gape merero ya tšhireletšego tša thuto ya nyakišišo se tšea diphetho tša tshepelelano. O ka nna wa dira gore sephetho se lebelelwe gape ge o sa dumelelane le se. Mo mabakeng a mangwe, tšhelete e ka no se lekane go ka akaretša tefelo ya phekolo ka botlalo. Dihlopha tšeo di amegago mo nyakišišong ye di tla nyaka tšhelete enngwe ge go hlokega, e feela se se ka se tiišetšwe. Bašomedi ba gago ba thuto ya nyakišišo ba tla fana ka tshedimošo ye nngwe gape ka ga se gomme ba tla araba dipotšišo dife goba dife gomme ba leka go go kgokaganya le motho yo a nago le tsebo e ntši kudu go ka araba dipotšišo tša gago.
 • Teko ya mahala gape yeo e nepagetšego ya HIV mo nakong ya nyakišišo. Ge, mo bofelong bja thuto ya nyakišišo, o ka ba le teko yeo e hwetšago o na le HIV yeo e hlotšwego ke thibela bolwetši ya nyakišišo gomme e sego ka baka la phetelo ya HIV, o tla hwetša diteko tša tatelo morago mo kliniking ya nyakišišo go fihlela diteko tša gago di bontšha gore ga o nayo.
 • Thušo go fihleleleng boithaopo bja thuto ya nyakišišo. Lenaneo la dilo tšeo o ka di hwetšago di tla hwetšagala kua lefelong la thuto ya nyakišišo.
 • Khupamarama. Poledišano le direkhoto tša mabapi le wena le go kgatha tema ga gago mo nyakišišong ye go tla abelanwa fela ge go hlokega go dira dinyakišišo, goba go ya ka mo go hlokago ke ba molao. Bona foromo ya gago ya tumelelo ka go ba le tsebo ya lefelo la thuto nyakišišo bakeng sa tshedimošo ye nngwe gape.
 • O tla fiwa karata ya thuto nyakišišo ya boitsebišo yeo e bontšhago gore o kgatha tema mo go thuto ya nyakišišo. Karata ye ke ya boikgethelo gomme e tla akaretša nomoro ya mogala le/goba aterese ya motho yo a ka fanago ka tshedimošo ya tlaleletšo.
 • Swarelela ditokelo tša gago tša semolao. Bjale ka mokgatha tema tekong, ga o beele ditokelo dife goba dife tša gago ka thoko.
 • Gore o botšwe ge e le gore o hweditše seforaforetši goba sethibelabolwetši ge thuto ya nyakišišo e fela, goba ge go hlokega go ya ka tša kalafo.
 • O dule o tsebišitšwe ka ga tshepetšo ya thuto ya dinyakišišo, o tsebišwe gore naa dipoelo di tla hwetšagala neng, gomme o botšwe gore naa o ka ithuta bjang ka dipoelo.

Maikarabelo

Bjale ka mokgatha tema mo nyakišišong ya HVTN, o na le maikarabelo a go:

 • Lebelela le go laetša kwešišo ya tšohle tšeo o di filwego, go akaretšwa ditokumente tša tumelelo ka go ba le kwešišo. Kgopela tlhalosetšo ka ga tshedimošo efe goba efe yeo o sa e kwešišego pele ga ge o ka dumela go kgatha tema go thuto ya nyakišišong. O ka nna gape wa botšiša dipotšišo nako efe goba efe ge thuto ya nyakišišo e le tšwelapele.
 • Tšea sephetho ka go ba le tsebo ge eba o nyaka go kgatha tema mo nyakišišong ye ka morago ga go lebelela dikotsi le dikholego. Go bohlokwa gore o tsebe gore naa thuto e ka ga eng. Bašomedi ba tla go thuša ka se. Ge e le gore go tla thuša gore o kgone go tšea sephetho, boledišana le batho bao o ba tshepago le go ba hlompha ka ga gore naa go go loketše gore o ka kgatha tema go thuto ya nyakišišo.
 • Botša bašomedi ba thuto ya nyakišišo ka bjako ka mo go kgonegago ge o itemogela kgethologanyo le/goba tlhorišo yeo e sepelelanago le go kgatha tema ga gago mo ditekong tše
 • O se ke wa fana ka madi goba wa abelana ka ditho tša mmele goba diela tše dingwe tša mmele mo nakong ye ya thuto ya nyakišišo.
 • Dira diteko tšohle ka moka tša gago tša HIV fela lefelong la thuto ya nyakišišo go fihlela thuto ya nyakišišo e fela. Boledišana le bašomedi ba thuto ya nyakišišo ge e le gore hloka go dirwa diteko felotsoko.
 • Ge e le gore go a kgonagala gore o ka ima, efoga go ima mo nakong ya thuto ya nyakišišo ka go diriša mekgwa yeo e šomago gabotse ya thibelo ya pelegi. Bašomedi ba tla boledišana le wena ka mekgwa yeo e šomago gabotse ya go thibela pelego.
 • Dira gore o se fetwe ke dinako tša thuto ya nyakišišo. Botša bašomedi ba thuto ya nyakišišo ka bjako ka mo go kgonegago ge o hloka go dira peakanyo gape ya nako ya ketelo.
 • Hlompha bašomedi ba thuto ya nyakišišo.
 • O se ke wa ribolla go kgatha tema ga bangwe go thuto ya nyakišišong.
 • Efa bašomedi ba nyakišišo tshedimošo yeo e nepagetšego gape e feleletšego yeo e sepelelanago le thuto ya nyakišišo. Botša bašomedi ba thuto ya nyakišišo ka ga diphetogo dife goba dife tšeo di ka bago gona mo tshedimošong ya gago ya go ikgokaganya goba ya tša maphelo.
 • Latelela ditaelo tša bašomedi ba thuto ya nyakišišo ka bokgoni bja gago ka botlalo. Dirišana le bašomedi ba thuto ya nyakišišo gore o swarelela maphelo le polokego ya gago mo tekong ye.
 • Botša bašomedi ba thuto ya nyakišišo ka bjako ka mo go kgonegago ge o sa kgone goba o ka phetha gore ga o sa nyaka go tšwela pele go kgatha tema mo nyakišišong.