Bumbiro reKodzero neMitoro yevanobata panzvimbo yevanotsvaga mazano nenhomba pa chiShona

Bumbiro remitemo yeKodzero neKutakura mitoro yakanyorwa neChirungu mugore ra2003. Yakadzokorodzwa mugore ra2007. Yakaturikirwa mundimi dzakawanda, dzakanyorwa pano pasi. Kana masarudza kuva muchirongwa chekudzidza ichi chetande nekuyedzva kokudzivirira uTachiwana (HVTN), uchapihwa kopa regwaro iri rakaturikirwa mundimi idzi, zvichienderana nesarudzo yako. Manyorerwo egwaro ramunopihwa angangosiyana zvishoma pane zvakanyorwa pano pasi.

The Participants' Bill of Rights and Responbilities are available in the following languages:
Afrikaans | Bemba | ChichewaEnglish | Nyanja | SepediSetswana | Sotho | Spanish | Swahili | TsongaXhosa | Zulu | French | Portuguese

Kodzero

Semunhu arimusangano reHVTN, munekodzero yeku:

 • Kuwana ruzivo rwe kusanganisa zvinokuvadza kana zvinobetsera, pachidzidzo ichi, zvichitsanangurwa nenzira yamunonzwisisa. Mucha ziviswa chero zvinhu zvitsva zvinodzidzwa munguva yekubata pano.
 • Kuramba kubata kana kubuda dzidzo iripakati chero ipi nguva zvayo. Munogona kuramba kubata pane zvimwe zvidzidzo zvinotevera. Hapana kodzero yamunoshaya kana mukaramba kubata pazvidzidzo izvi.
 • Nzvimbo isina rusarura ganda. Zvamuno sarudza, zvamunovimba nazvo, tsika dzenyu nerudzi rwenyu zvese zvicharemekedzwa panguva yedzidzo.
 • Kudaidzirwa vanoraira nekubatsira nekutsigira zvakasangana nedzido iyi zvirimearerano ne kudzivirira Hutachiwana.
 • Kudaidzirwa vanoraira nekubatsira, kurapwa, mabasa ezvehutano kana marwara nguva yechidzidzo ichi kusanganisa Hutachiwana.
 • Kubatsirwa kushupika kunokonzerwa nekushanda pachidzidzo ichi kana kusarurwa ganda. Kana mukatipa mvumo, tinotaura nevanhu vamunotipa kuti tivatsanangurire nezvechidzidzo ichi.
 • Kurapwa kana makuvara, kana zvaitika kuti makuvara, kukuvara kunobva pakubata pano kunozokonzera zvimwe kana zvakanyorwa pafomu rekupa mvumo. Pane mari yeku rapa vanenge vakuvara. Sangano rinoona nezve kuchengeteka kwevanhu vanobata pachidzidzo ndiro rino ona kuti mari yakawanda seyi ingaripwe. Munogona kupikisana nave kana musinga bvume zvavanange vaona. Dzimwe nguva mari inoripwa inotadza kukwana kurapa zvese. Sangano iri richatsvaga imwe mari yekurapa asi zvinogona kusaitika. Vanoshanda pachidzidzo ichi vachakutsangangurirai uye kupindura mibvunzo yamuinayo kana kutumira mazvikokota kuti apindure.
 • Kurapwa Hutachiwana mahara uye kuwongororwa nemazvo panguva yechidzidzo. Kana chidzidzo chapera, mugowanikwa muine chirwere che Hutachiwana chakakonzerwa nechidzidzo ichi, munowana kurapwa mahara uye kuongororwa kusvika chirwere chapera mumuviri.
 • Kubatsirwa kupedza mabasa echidzidzo. Pane zvakawanda zvamunowana panzvimbo yamuri kuti mupedze mabasa ese pachidzidzo ichi
 • Zvisingashambadzirwe. Zvinyorwa kana marekodi enyu kana mabatiro enyu pachidzidzo ichi zvichazivikanwa nevanobata pano chete maererano nemutemo wenyika. Onai zvakanyorwa panzvimbo yamurikubata.
 • Kupiwa kadi rinoratidza kuti murikubata pachidzidzo. Kadi iri rinoratidza runhare kana/ne kero yehama yepedyo ingape ruzivo rwakawedzerwa, kadi iri harimanikidzirwe.
 • Kuchengetedza Kodzero. Semubati wechidzidzo hamurase Kodzero yenyu.
 • Kuziviswa kana mapiwa mushonga wekunyepera kana nhomba chaiyo panopera chidzidzo ichi kana kuti vanachiremba vachida kuziva.
 • Kuziviswa nezvemafambiro echidzidzo ichi nguva ne nguva, kuziviswa zvakawanikwa kana zvimwe zvinodzidzwa.

Mitoro

Semunhu arimusangano reHVTN, munemitoro yekuti:

 • Kuvunzurudza nekuratidza kunzwisisa zvese zvamunenge mapiwa, kusanganisa fomu rekupa mvumo. Kumbirai kutsanangurirwa zvamusinga nzwisise musati matanga kubata pano. Munokwanisa kubvunza chero nguva ipi zvayo muchidzidzo.
 • Zivayi zvamurikubvuma kana kuti munoda here kubata kana manyatso funga kuti chii chingakukanganiseyi uye chii chamunga wane. Zvakakosha chaizvo kuti muzive kuti chidzidzo ichi ndecheyi. Vanoshanda pano vanogona kubatsirai. Kana muchida taurai nevanhu vamunoziva vanovimbika kuti chidzidzo ichi chakakunakirayi here.
 • Kurumidzai kuzivisa vanoshanda pano kana maona rusarura ganda/ kuchisidzirwa kana zvimwewo zvingasanganise kubata pano.
 • Musape ropa kana nhengo dzemuviri kana zvimwewo zvemuviri panguva yechidzidzo ichi.
 • Ongororwai Hutachiwana pano chete kana muchiri kubata pano. Zivisai vanoshanda pano kana muchi enda kuno ongororwa kumwe.
 • Kana muchiri vezera, tapota regai kubata nhumbu panguva yechidzidzo nekushandisa nzira dzekudzivirira nhumbu. Vanoshanda pano vacha kuzivisai nzira dzamungashandise kudzivirira nhumbu.
 • Chengetai nguva yamunenge mapiwa. Zivisai vanoshanda pano kana musinga kwanise kubata nguva.
 • Remekedzai chidzidzo ichi.
 • Musashambadzire kuti ndivanani vari muchidzidzo ichi.
 • Ipai vanoshanda pano ruzivo rwakakwana uye rwechokwadi. Zivisayi vashandi kana pane zvimwe zvachinja pamunogara kana pahutano hwenyu.
 • Nyatso teverai zvese zvamunoudzwa nevashandi vepano. Shandai pamwechete nevashandi vepano kuti murambe mune hutano uye makachengeteka zvakanaka.
 • Zivisayi vashandi nekukurumidza kana musisakwanise kuenderera mberi kana kuti mafunga kurega zvachose.